Genner Vandværk

Referat

Genralforsamling 2019 blev afholdt i Genner Forsamlingshus tirsdag,d.12.marts kl. 19.00.

DAGSORDEN:
1. VALG AF DIRIGENT OG ORDSTYRER
2. BESTYRELSENS BERETNING VED FORMANDEN
3. DET REVIDEREDE REGNSKAB FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE FRA 2018
4. BUDGET FOR 2019 FORELÆGGES TIL GODKENDELSE
5. INDKOMNE FORSLAG
6. VALG TIL BESTYRELSEN.PÅ VALG ER JØRGEN JUUL POULSEN OG BENT JENSEN
7. VALG AF SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN
8. VALG AF REVISOR OG KRITISK REVISOR
9. EVENTUELT

REFERAT: 
1. Harry Lorentzen valgt som dirigent. Erik Vogensen valgt som sekretær.
2. Formanden oplyste at der er 609 andelshavere tilsluttet vandværket.Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder + møder med firmaer og håndværkere i årets løb.Vandværket har udpumpet 62.464m3 vand til forbrugerne i 2018. Omtalte ringforbindelsen til Løjt Vandværk som nu er tilendebragt.Der blev brugt 1900m3 vand til skyldning af forbindelses rørene før de var målt rene til drikke vand.Fortalte om renoveringen i vandværket og de nye installationer som nu også stort set færdig lavet dog mangler der stadig noget finish arbejde før der kan arrangeres et åbent hus for andelshaverne.Takkede alle involverede i projektet for godt samarbejde gennem hele forløbet.Vandkvaliteten gennem de 2 nye filtre er næsten helt ok.Eurofins laboratoriet har foretaget 9 prøver af vandkvaliteten gennem året både i vandværket og ude på ledningsnettet.Efterhånden som måleteknikken udvikler sig kommer der samtidig nye pesticider til som kan kontrolleres og holdes øje med.De 2 boringer uden marken hvor vandet hentes fra ligger i dybder på 47- og 51m. Ledningsnettet blev nævnt omkring diverse brud der har været og blevet repareret.Nogle hovedstophaner skal fornys på ledningsnettet.Problemer med gamle vandhydranter i byen der ikke er i orden blev igen omtalt uden at der er løsning på hvem der skal tilse og vedligeholde dem eller fjerne dem helt.Kommunen vil ikke støtte arbejdet med f.eks. at skylle standerne da de kan være årsag til forurening af forbrugsvandet ved bakterier der sidder i det stillestående vand i hydranten.Kalk indholdet i vandværket betegnes for at være middelhård som på en talskala benævnes med tallet 11.Økonomien i vandværket blev gennemgået på baggrund af overskuddet på 140.000 kr.i 2018.Der leveres rigelig og godt vand ud til forbrugerne.Vi gennemfører investeringerne og bruger de likvide midler.Jørgen takkede bestyrelsen samt suppleanter og revisorer for godt samarbejde i 2018. Herefter blev beretningen godkendt.
3. Regnskabet blev fremlagt til godkendelse kommenteret af Jørgen og godkendt.Se bilag.
4. Budget 2019 blev fremlagt og forklaret af Jørgen.Se bilag. Beregnet overskud 58.000 kr.Budgettet godkendt.
5. Ingen indkomne forslag.
6. Jørgen Juul Poulsen og Bent Jensen genvalgt til bestyrelsen.
7. Jan Todsen og Thorkild Nielsen genvalgt som suppleanter til bestyrelsen
8. Harry Lorentzen genvalgt som revisor. Horst Dehnbostel nyvalgt som kritisk revisor.
9. Intet under eventuelt.
    Generalforsamlingen sluttede kl.20.30 hvorefter der blev serveret brød og drikke til13 andelshavere og 5 bestyrelsesmedlemmer som deltog i mødet.Bestyrelsen konstituerer sig ved næste bestyrelsesmøde.
Referent Erik Vogensen.